โครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน คืบหน้า สถานศึกษา กศน.เตรียมจัดสอบร่วม สทศ.
รายละเอียด :

               นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามโครงการยกระดับการศึกษา
ประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ว่า  หลังจากที่สำนักงาน กศน.ได้จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8
เดือน อย่างมีคุณภาพ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้มีการประกาศรับสมัครกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการประเมิน ตลอดจนปฐมนิเทศ
ทำความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการประเมินครอบคลุมทั่วประเทศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้    ขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงานประสานงานกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ในเรื่องของการดำเนินการประเมินภาคทฤษฎี   ตามข้อตกลงของคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมถึงเตรียมการในด้านของการจัดทำข้อสอบ และการกำหนดสนามสอบ   โดยในเรื่องของการกำหนดสนามสอบนั้น ใน 1 จังหวัด
กำหนดให้มีสนามสอบได้ 1 แห่ง แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีสนามสอบมากกว่า  1 แห่ง  เช่น อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือมีกลุ่ม
เป้าหมายจำนวนมาก  ซึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้งนี้ต้องกำกับ ควบคุม  ดูแล  การดำเนินการสอบให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการทุจริต หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ    
               สำหรับสื่อการเรียนรู้ทั้ง 9 รายวิชา ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ในชีวิต ประจำวัน และการบริหารธุรกิจ SMES
ระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการชุมชน การสนทนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน และภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การวิจัยชุมชน
การจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน สถานศึกษาได้แจกให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปประกอบการศึกษา และวางแผนการเรียนรู้
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมการประเมินผล ซึ่งแบ่งการประเมินผลเป็นรายวิชา ใน 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ ในส่วน
ของภาคทฤษฎี ร้อยละ70 เป็นการสอบของของ สทศ.ร้อยละ 20 และการสอบของ กศน.ร้อยละ 50 โดยรวมแล้วต้องสอบได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้ เมื่อผ่านรายวิชาใดๆ แล้ว จึงประเมินภาคประสบการณ์ อีกร้อยละ 30 ซึ่งจะ
ประเมินด้วยการปฏิบัติจริง และหรือ สัมภาษณ์  และหรือ  ชิ้นงาน  และหรือ แฟ้มประมวลประสบการณ์ เกณฑ์การผ่านการประเมิน
แต่ละรายวิชา ต้องได้คะแนนภาคทฤษฏี และภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 สำหรับกำหนดการจัดสอบภาคทฤษฎี
จัดให้มีการสอบ 2 ครั้งๆ ที่ 1 สทศ. จัดสอบ วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ประกาศผล 25 สิงหาคม 2556 และสำนักงาน กศน.
จัดสอบ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 สทศ.จัดสอบ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผล 25 ธันวาคม 2556 และ
สำนักงาน กศน.จัดสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2556 ดูตารางสอบได้ที่ www.pattanadownload.com
                 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความคิด การเรียนรู้ การทำงานแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงทางความคิด ให้ประชาชน
ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคบริหาร และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหุ้นส่วนการยกระดับการศึกษาของประชากรส่วนมากของประเทศที่ขาด
โอกาสให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านสื่อที่หลากหลาย ที่เน้นความรู้
ความชำนาญการทำงาน ซึ่งคาดว่าอีกไม่นาน สถิติจำนวนเฉลี่ยของผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยจะขยับสูงขึ้น โอกาสที่เคย
สูญเสียไปของคนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้รับการชดเชย นำไปสู่การวางแผนอนาคตที่ชัดเจนและมั่นคง เลขาธิการ กศน. กล่าวใน
ท้ายที่สุด

วันที่เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2556
แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและารศึกษาตามอัธยาศัย
ไฟล์/รูปภาพ :